Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, liikunta, ilmaisun monet muodot
Aiheet
monilukutaito, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Karjalainen testasi Islon iltapäiväkerholaisten kanssa parhaimpia mäenlaskuvälineitä. Katsokaa video Lapset testasivat mäenlaskuvälineitä rattikelkasta laskumattoon Karjalaisen sivuilta.

Jutelkaa videon katsomisen jälkeen yhdessä: Mitkä olivat iltapäiväkerholaisten mielestä parhaat mäenlaskuvälineet ja miksi? Entä millä välineellä te tykkäätte laskea mäkeä?

Tehkää oma uutislähetys parhaista talvipuuhistanne. Suunnitelkaa videoiden aihe ja sisältö etukäteen. Miettikää valmiiksi myös, ketä haastattelette ja mitä häneltä kysytte. Kysymysten suunnittelun tueksi kannattaa katsoa Karjalaisen video vielä uudestaan ja tarkastella sitä, millaisia kysymyksiä toimittaja kysyy mäenlaskijoilta.
Taustaksi voitte perehtyä myös muihin kivoja talvipuuhia käsitteleviin juttuihin, esimerkiksi:

Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Piispanlähteen koulun 4A-luokka teki Sanomalehtiviikolla omat televisiouutiset. Katsokaa oppilaiden tekemät uutiset Kaarina-lehden sivuilta: Oppilaat tekivät ihan oikeat televisiouutiset.

Jakautukaa ennen uutisten katsomista neljään ryhmään. Yksi ryhmä tarkastelee sitä, millaisia aiheita oppilaat olivat valinneet uutisiinsa, toinen sitä, millaisia kysymyksiä he esittivät haastateltaville, kolmas sitä, miten jutut oli kuvattu ja neljäs uutisankkureiden juontoja.

Myös Herajärven koulun oppilaskunta pääsi kokeilemaan toimittajan työtä Sanomalehtiviikolla, kun he valtasivat Sampo-lehden toimituksen. Tutustukaa oppilaiden kirjoittamiin uutisiin ja toimittajan työn herättämiin pohdintoihin 11. helmikuuta ilmestyneestä Sampo-lehdestä. Löydän sivun Sanomalehti opetuksessa -facebooksivulta.

Suunnitelkaa omat televisiouutisenne. Ideoikaa 3–5 uutisaihetta, ja tehkää jutut pienryhmissä. Miettikää, miten haette aiheesta tietoa, ketä haastattelette ja millaista kuvaa juttuun tarvitaan. Jakakaa ryhmissä roolit: tarvitaan ainakin haastattelijat, kuvaajat, editoijat ja uutisankkurit. Julkaiskaa uutiset sopivalla alustalla.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus
Aiheet
Ajattelu ja oppimaan oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys

Yhteishaku alkaa ensi viikolla. Lukekaa Hämeen Sanomien juttu Varo välivuotta ja seitsemän muuta kultaista neuvoa.

Keskustelkaa pienryhmissä: Mitä mieltä olette jutussa esitetyistä neuvoista ja Väestöliiton asiantuntijan arvioista? Millaisia ohjeita opiskelupaikan ja ammatin valintaan te olette saaneet vanhemmilta, koulusta tai muilta aikuisilta? Kuinka hyödyllisinä te niitä pidätte? Kuinka iso merkitys vanhempien neuvoilla on? Mitkä ovat teille tärkeimmät tietolähteet, kun mietitte ammatinpaikan valintaa?

Hämeen Sanomien jutun yhteydessä on Seinäjoen lukiolaisten tekemät evästykset vanhemmille. Tehkää te omanne.  Millaisia ohjeistuksia tai tukea opiskelupaikan ja ammatin valintaan te kaipaisitte vanhemmiltanne tai muilta aikuisilta? Millaisia ohjeita ette kaipaa? Videoikaa ohjeet ja näyttäkää ne vanhemmillenne tai jollekulle muulle aikuiselle.

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
yhteiskuntaoppi, opinto-ohjaus
Aiheet
itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys

Lukio-opiskelija Anne Niemi kirjoittaa Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa opiskelijavalintauudistuksen ongelmista: Opiskelijavalinnan uudistus aiheuttaa stressiä, ylivarovaisuutta ja jopa pelkoa. Lukekaa myös Keskisuomalaisen pääkirjoitus Haku-uudistus toimii teoriassa, mutta ei käytännössä.

Perehtykää siihen, millaisia käytännön muutoksia opiskelijavalintoihin tänä keväänä tulee ja miksi näihin muutoksiin on päädytty. Millaisia kannanottoja uudistuksen puolesta ja vastaan on esitetty? Miten uudistukset vaikuttavat opiskelupaikan saantiin? Onnistuuko uudistus teidän näkemyksenne mukaan tavoitteessaan – nopeuttamaan korkeakouluista työelämään siirtymistä?

Miten opiskelijoiden siirtymistä työelämään voisi teidän mielestänne parhaiten edistää? Vai tarvitseeko tätä edistää? Haastatelkaa korkeakoulusta jo valmistunutta, siellä opiskelevaa tai sinne pyrkivää siitä, miten työelämään siirtymistä voisi hänen mielestään parhaiten tukea. Luokaa lopuksi yhdessä keskustellen oma suunnitelmanne korkeakoulujen uudistamiseksi.

Lisää oppituntivinkkejä