Alakoulu

Ikäryhmät
alakoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, kuvataide
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen

Tutustukaa ensin yhdessä muutamiin sanomalehdissä julkaistuihin mainoksiin. Miettikää yhdessä, mikä on mainoksen viesti, kenelle mainos on suunnattu ja millä keinoilla se pyrkii vaikuttamaan.

Tutustukaa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.  Valitkaa ryhmissä yksi teille erityisen tärkeältä tuntuva oikeus ja tehkää valitsemastanne perusoikeudesta mainos, jonka voisi julkaista sanomalehdessä.

Pohtikaa, miksi juuri tämä lapsen perusoikeus on tärkeä. Miettikää myös, kenelle tahdotte kohdistaa viestinne (esimerkiksi vanhemmille, ikätovereille, päättäjille tai koulun opettajille). Suunnitelkaa mainoksellenne iskulause ja visuaalisuus.

Esi- ja alkuopetus

Ikäryhmät
esi- ja alkuopetus
Oppiaineet
liikunta, minä ja meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössämme
Aiheet
osallistuminen ja vaikuttaminen

Lukekaa katkelmia Helsingin Sanomien pihaleikkejä käsittelevästä jutusta  ja jutelkaa lasten lempileikeistä. Kootkaa yhteen lasten ajatuksia siitä, mikä tekee kivan leikin.

Tutustukaa tämän jälkeen yhdessä lasten oikeuksien artiklaan 31 ja jutelkaa siitä, miksi leikkiminen on jokaisen lapsen oikeus. Kotitehtävänä lapset kysyvät vanhemmiltaan, millaisia leikkejä he leikkivät pienenä. Testatkaa viikon aikana lasten vanhempien lempileikkejä.

Yläkoulu

Ikäryhmät
yläkoulu
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi
Aiheet
monilukutaito, osallistuminen ja vaikuttaminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Työskennelkää ryhmissä. Kukin ryhmä tarkastelee yhtä lapsen oikeutta ja pohtii sitä, miksi oikeus on tärkeä ja miten hyvin se nykyään toteutuu.

Ryhmä 1: ”Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua.”  (Artikla 6). Keskustelkaa ensin siitä, miksi ilmainen peruskoulu on tärkeä oikeus ja kuinka hyvin oikeus nykymaailmassa toteutuu. Perehtykää sen jälkeen Nobelin rauhanpalkinnon saaneiden Malala Yousafzain ja Kailash Satyarthin työhön. Miksi he tahtovat ajaa erityisesti tyttöjen kouluttautumista?

Ryhmä 2: ”Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa.” (Artikla 12). Seurakuntavaalien äänestysikäraja on 16 vuotta. Muissa vaaleissa saavat äänestää vasta täysi-ikäiset. Lukekaa Aamulehden juttu nuoren äänestysinnosta sekä Koillissanomien juttu ja keskustelkaa siitä, mikä on sopiva äänestysikäraja. Tahtoisitteko te päästä jo äänestämään. Rajaako äänestysikäraja artiklassa ilmaistua lapsen oikeutta ilmaista mielipiteensä kaikissa häntä koskevissa asioissa? Keskustelkaa lopuksi siitä, miksi on tärkeää, että lapsi saa ilmaista mielipiteensä. Kuullaanko teitä riittävästi?

Ryhmä 3: ”Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan.” (Artikla 31). Lukekaa Vantaan Sanomien uutinen. Mikä teidän mielestänne aiheuttaa nuorten uniongelmia?  Onko nuorten oikeus lepoon mielestänne uhattuna? Ehdittekö te levätä, leikkiä ja olla vapaalla riittävästi?
Kuinka tärkeänä pidätte lapsen oikeutta lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan? Miten hyvin se toteutuu Suomessa? Entä muualla maailmassa? Mitkä asiat uhkaavat oikeuden toteutumista?

Ryhmä 4: ”Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden oikeuksia.” (Artikla 13) Tässä artiklassa on mukana myös lapsen velvollisuus kunnioittaa toisen oikeuksia. Miettikää, pienissä ryhmissä, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia teidän mielestänne on viisi-, kymmenen- ja viisitoistavuotiailla lapsilla. Tarkastelkaa pohdintanne tueksi Helsingin Sanomien juttuja lasten oikeuksista velvollisuuksista:

Lukio ja ammatillinen koulutus

Ikäryhmät
lukio ja ammatillinen koulutus
Oppiaineet
äidinkieli ja kirjallisuus, historia
Aiheet
monilukutaito, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Lapsi ja lapsuus on määritelty eri tavalla eri aikoina. Perehtykää lapsuuden historiaan. Millaisina lapsen oikeudet ja velvollisuudet on nähty eri aikoina? Millaiselta nykyinen lapsuuskäsitys näyttää Lapsen oikeuksien sopimuksen valossa? Kirjoittakaa eri lähteitä hyödyntäen artikkeli lapsuuden historiasta.

Lisää oppituntivinkkejä